Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Được sự đồng ý của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty đã được diễn ra tại Hội trường – Trụ sở công ty – số 28 ngõ 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội.
Đến tham dự Đại hội có 22 cổ đông đại diện cho 1.601.753 cổ phần, tương ứng với 84,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
Đại hội đã bầu Chủ tọa đại hội là ông Nguyễn Trọng Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty và Thư ký Bà Nguyễn Thu Trang – Chánh văn phòng công ty.
Toàn thể Đại hội đã nghe lần lượt các báo cáo của Chủ tịch HĐQT về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 ; Tổng kết tình hình hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015, kế hoạch 5 năm 2015 – 2020. Báo cáo tài chính của đồng chí Kê toán trưởng công, Báo cáo thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát. Đồng thời, Đại hội cũng nghe báo cáo về dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 mới ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.
Sau khi thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần, Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát và thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
Tại Đại hội lần này cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các cổ đông sau:

  • Ông Nguyễn Trọng Trung – Giám đốc điều hành – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Đào Cư Tưởng – Giám đốc công ty CP TVĐT&XD Hương Giang số 1 – Ủy viên thường trực HĐQT
  • Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kế toán trưởng – thành viên HĐQT
  • Ông Trần Cường – Giám đốc công ty CP TVĐT&XD Hương Giang 1.5 – thành viên HĐQT
  • Ông Vũ Xuân Hiểu – Giám đốc công ty cổ phần Hương Giang 18-IDC – thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các cổ đông sau:

  • Ông Vũ Xuân Thặng – Trưởng Ban Kiểm soát
  • Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kế toán Chi nhánh Miền Trung – Thành viên Ban Kiểm soát
  • Ông Phạm Mạnh Hùng – Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hồi kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày và được sự nhất trí của 100% cổ đông dự họp

Các tài liệu đính kèm
1. Mẫu biểu hành chính

STT Tên mẫu văn bản Định dạng Link tải
1 Thông báo mời ĐHCĐ năm 2015 PDF tai-ve
2 Chương trình ĐHCĐ 2015 PDF tai-ve
3 Báo cáo CT HĐQT cuối năm 2014 PDF tai-ve
4 Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2010 – 2015 của chủ tịch HĐQT PDF tai-ve
5 Biên bản ĐHCĐ 2015 PDF tai-ve
6  Nghị quyết ĐHCĐ 2015 PDF  tai-ve

Related Articles

Add Comment