Công trình tôn tạo di tích lịch sử cứ điểm Tà Cơn- Khe Sanh

Category: Dự án giáo dục, thể thao, văn hóa 219 0

3 Nhà trưng bầy Di tích sân bay tà cơn

Tên công trình: Tôn tạo di tích lịch sử cứ điểm Tà Cơn- Khe Sanh

  • Hạng mục : Nhà trưng bày
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị
  • Tổng giá trị hợp đồng: 2.800.000.000 đồng
  • Thời gian thi công: 1999 – 2001
  • Địa điểm xây dựng: huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
  • Loại, cấp công trình: công trình văn hóa

Related Articles

Add Comment