Công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn Mỹ Thuận- Vàm Cống (Km0+000- Km49+280) tỉnh Đồng Tháp

Category: Dự án Giao thông & Hạ tầng 601 0

QL-80

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án giao thông 9
  • Tổng giá trị hợp đồng: 45.623.950.000 đồng
  • Thời gian thi công: 2007 – 2009
  • Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đồng Tháp
  • Loại, cấp công trình: đường giao thông cấp III

Related Articles

Add Comment