Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2015

Category: Quan hệ cổ đông, Thông tin chung 153 0

Chi tiết Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2015

STT Tên mẫu văn bản Định dạng Link tải
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2015. WORD tai-ve
2 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2015. WORD tai-ve
3 Giấy ủy quyền dự họp ( trong trường hợp cổ đông không tham dự họp và ủy quyền cho người khác). WORD tai-ve
4 Báo cáo của Hội đồng quản trị về sự cần thiết sửa đổi Điều lệ công ty. WORD tai-ve
5 Mục lục sửa đổi, bổ sung các điều trong Dự thảo Điều lệ công ty. WORD tai-ve
6 Dự thảo Điều lệ công ty. EXCEL tai-ve
7 Điều lệ hiện hành của công ty. WORD tai-ve

Related Articles

Add Comment