Tổng kết Đại Hội Đông Cổ Đông lần thứ 2 năm 2015

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015

Thực hiện quyết định số 1191/QĐ-BQP ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Hương Giang. Cơ quan công ty và Người đại diện vốn cùng các cơ quan quản lý Bộ Quốc phòng, Công ty thẩm định tài chính và các cơ quan ban ngành Nhà nước  hoàn thành quy trình thoái vốn. Ngày 02/10/2015 đã hoàn thành thoái vốn và được Sở KHĐT cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh.

Do Điều lệ hiện hành của công ty được xây dựng và bổ sung điều chỉnh dựa trên vốn Nhà nước chiếm >51% khi cổ phẩn hóa. Mặt khác, do Luật Doanh nghiệp thay đổi áp dụng từ ngày 01/7/2015, cùng với sự ra đời của 3 công ty con, các quy chế, quy định hoạt động của công ty không còn phù hợp và rất khó cho việc thực hiện điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban pháp chế công ty thấy cần thiết phải sửa đổi Điều lệ công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty đã ra thông báo triệu tập mời họp Đại hội đồng cổ công lần thứ 2 năm 2015.

Vào lúc 8h00 ngày 25/12/2015, 15 cổ đông đại diện cho cho 1.474.823 cổ phần, chiếm 77,62%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP TVĐT&XD Hương Giang đã tới dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2015.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận, nghiên cứu Dự thảo Điều lệ sửa đổi do Ban Pháo chế và Công ty Tư vấn Luật, được Hôi đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông. Dự thảo Điều lệ sửa đổi gồm 6 chương 70 điều trên tinh thần kế thừa nội dung  Điều lệ cũ, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13. Đại hội đã sửa đổi một số điểm cùa Dự thảo Điều lệ và  biểu quyết thông qua như sau:

  • Tổng số phiếu biểu quyết : 15 phiếu tương ứng với  1.474.823 cổ phần biểu quyết
  • Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu / tổng số 15 phiếu biểu quyết
  • Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu / tổng số 15 phiếu biểu quyết
  • Số phiếu tán thành : 15 phiếu , tương ứng với 1.474.823 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
  • Số phiếu không tán thành: 0 phiếu , tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
  • Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu , tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông công ty thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ và các nội dung sửa đổi Dự thảo Điều lệ.

Điều lệ công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang sửa đổi bổ sung lần thứ 7 có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2015 và thay thế cho các bản Điều lệ trước đây của công ty.

STT Tên mẫu văn bản Định dạng Link tải
1 Biên bản họp đại hội PDF tai-ve
2 Danh sách cổ đông PDF tai-ve
3 Nghị quyết Đại hội lần 2 năm 2015 PDF tai-ve
4 Điều lệ bổ sung lần 7 PDF tai-ve

Related Articles

Add Comment