Thay đổi giẩy phép đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5

Căn cứ vào Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 ngày 25 tháng 12 năm 2015, Công ty đã lập hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội xin thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 04/01/2016, công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100821401 đăng ký lần đầu ngày 17/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2016 về việc

– Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Giám đốc thành Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật hiện nay : Tổng Giám đốc – Nguyễn Trọng Trung

– Bổ sung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp:

+ Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

+ Vận tải hành khách đường bộ khác;

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đấu thầu bao gồm các hoạt động sau: Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Khảo sát, lập thiết kế, dự toán, lập hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm tra, thẩm định, giám sát; Quản lý dự án, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Xem giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới ( bên dưới)

 

Related Articles

Add Comment