Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Category: Quan hệ cổ đông, Thông báo 247

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang

 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015
 • Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang
 • Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 15/2018/BB-HĐQT ngày 08/6/2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ năm ngày 21 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở Công ty CP TV, ĐT & XD Hương Giang – Số 28 Ngõ 66, Phố Tân Mai – Q. Hoàng Mai – TP.Hà Nội.

3. Mục đích:

 • Hội đồng quản trị báo cáo quá tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và điều hành năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 • Báo cáo tài chính năm 2017;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát: thẩm định báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017

4. Chương trình Đại hội:

Thông qua bảng dưới đây:

chương trình đại hội

5. Thủ tục đăng ký tham dự:

 • Thời gian đăng ký họp từ ngày 8/6/2018 đến 8h00 ngày 21/6/2018
 • Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
Văn phòng Công ty CP TV, ĐT & XD Hương Giang – Số 28 Ngõ 66, Phố Tân Mai – Q. Hoàng Mai – TP.Hà Nội.
Người nhận đăng ký: Nguyễn Thu Trang
Điện thoại: (024) 38 647 000 ( số máy lẻ 28) – 0936 034 995              Fax: (024) 38 647 876
 • Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, hồ sơ đăng ký bao gồm:

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu dưới ảnh):

ủy quyền

Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của Cổ đông

Xuất trình giấy CMND của người ủy quyền.

 • Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Kính mong các Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ!

                                                                                                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                         Nguyễn Trọng Trung

 • Các cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Ban Kiểm soát
 • Ban Giám đốc
 • Lưu văn thư

Related Articles