Nguồn nhân lực

STT Ngành nghề Số năm công tác Số lượng Đủ năng lực tham gia thi công các công trình
Cấp I Cấp II Cấp III, IV
I KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG, KIẾN TRÚC SƯ: 29 người
1 Trên 10 năm công tác >10 13 8 13 13
2 Trên 7 năm công tác >7 4 2 4 4
3 Dưới 7 năm công tác <7 12 6 12
II KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG: 18 người
1 Trên 10 năm công tác >10 5 2 5 5
2 Trên 7 năm công tác >7 6 6 6
3 Dưới 7 năm công tác <7 7 3 7
III KỸ SƯ KINH TẾ XD: 06 người
1 Trên 10 năm công tác >10 3 3 3 3
2 Trên 7 năm công tác >7 2 1 2 2
3 Dưới 7 năm công tác <7 1 1 1
IV KỸ SƯ TRẮC ĐẠC: 06 người
1 Trên 10 năm công tác >10 1 1 1 1
2 Trên 7 năm công tác >7 2 2 2 2
3 Dưới 7 năm công tác <7 3 2 3
V KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN : 04 người
1 Trên 10 năm công tác >10 1 1 1 1
2 Trên 7 năm công tác >7 2 1 2 2
3 Dưới 7 năm công tác <7 1 1
VI KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC: 05 người
1 Trên 10 năm công tác >10 1 1 1 1
2 Trên 7 năm công tác >7 2 1 2 2
3 Dưới 7 năm công tác <7 2 1 2
VII KỸ SƯ CÔNG TRÌNH CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÁC : 10 người
1 Trên 10 năm công tác >10 3 2 3 3
2 Trên 7 năm công tác >7 2 2 2
3 Dưới 7 năm công tác <7 5 3 5
VIII CỬ NHÂN KINH TẾ, TÀI CHÍNH, LUẬT : 22 người
1 Trên 10 năm công tác >10 9
2 Trên 7 năm công tác >7 6
3 Dưới 7 năm công tác <7 7
IX CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT : 36 người
1 Trên 10 năm công tác >10 5 5 5
2 Trên 7 năm công tác >7 18 6 19
3 Dưới 7 năm công tác <7 13 13
X CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN : 13 người
1 Trên 10 năm công tác >10 2
2 Trên 7 năm công tác >7 7
3 Dưới 7 năm công tác <7 4
XI CÔNG NHÂN KỸ THUẬT, VẬN HÀNH THIẾT BỊ : 531 người
1 Bậc 3/7 125
2 Bậc 4/7 114
3 Bậc 5/7 134
4 Bậc 6/7 98
5 Bậc 7/7 60
XII TỔNG SỐ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU : 680 người

Add Comment