Tài liệu Hương Giang

1. Mẫu biểu hành chính

STT Tên mẫu văn bản Định dạng Link tải
1 Điều lệ công ty 2015 PDF tai-ve
2 Quy chế quản lý tài chính Hương Giang PDF
3 Quyết định của HĐQT về phân phối lợi tức PDF
4 Quy chế trả lương PDF
5 Quy chế hoạt động phòng Kế hoạch kỹ thuật PDF
6 Quy chế hoạt động phòng Đầu tư và QLDA PDF
7 Quy chế văn phòng  PDF
8 Quy chế quản lý công ty con  PDF
9 Quy chế quản lý chi nhánh  PDF
10 Quy chế quản lý đối với đội xây dựng  PDF
11 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông Doc tai-ve
11 Hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 Rar tai-ve