Văn bản pháp luật

Các tài liệu văn bản pháp luật

STT Tên mẫu văn bản Định dạng Link tải
1 Luật Lao động (số 10.2012.QH13 ngày 18.6.2012) Doc tai-ve
2 Luật Doanh Nghiệp (68_2014_QH13) Doc tai-ve
3 Luật Đấu thầu Pdf tai-ve
4 Luật Đầu tư Pdf tai-ve
5 Luật xây dựng 2014 Pdf tai-ve
6  Luật BHXH-582014QH13  Pdf tai-ve
7  Nghị định 05 hướng dẫn thi hành Luật Lao động  Pdf tai-ve
8 Nghị định 15 quản lý chất lượng công trình xây dựng  Pdf tai-ve
9 Nghị định 32 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  Pdf tai-ve
10 Nghị định 37 quy định chi tiết hợp đồng xây dựng  Pdf tai-ve
11 Nghi định 49 quy định chi tiết về tiền lương  Pdf tai-ve
12 Nghị định 59 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Pdf tai-ve
13 Nghị định 63 hướng dẫn thi hành luật đấy thầu  Pdf tai-ve
14  … tai-ve

Add Comment